booking på egen hjemmeside hotelRwd_egenhjemmeside.jsp med dynamisk bredde bredde